ZEMİN ETÜDÜ NEDİR?

ZEMİN ETÜDÜ NEDİR?

Yeraltı tabakalarının konumlarının, durumlarının nasıl bir jeolojik yapıdan oluştuğunu kalınlığını, derinliğini, yoğunluğunu , elektrik özdirençlerini,sismik hızlarını , yer altı suyu derinliğini ve bu tabakaların diğer parametrelerini ,deprem karşısında gösterecekleri davranışları tespit etmek amacıyla yapılan etütlere zemin etüdü denilmektedir. Zemin etütleri genel olarak üç aşamada yapılmaktadır. Bunlar:

*Arazi çalışması,
* Laboratuar çalışması,
*Verilerin değerlendirilerek zemin ve temel etüdü raporunun hazırlanmasıdır.

Zemin etüdünde kullanılan yöntemler ise şunlardır:

*Araştırma çukuru
*Sondaj
*Arazi deneyleri( jeofizik yöntemler, spt, arazi vane deneyi vb.)
*Zemin numunelerinin alınması
*Laboratuvar deneyleri

Zemin etüdü yapılırken ilk olarak arazi incelenir, jeolojik ve jeoteknik bakımdan zeminin özellikleri belirlenir.Sonrasında mevcut alana sondaj çalışmaları yapılarak numuneler alınır ve analizi için üniversitelerin Jeoloji Müh. Bölümlerine veya analiz yetkinliği olan laboratuvara numuneler gönderilir ve yeraltı radarları sayesinde mevcut yapılar belirlenir.
Zemin etüdü çalışmaları yapılırken ; sahadaki jeolojik topoğrafik ve coğrafik yapının incelenmesi,zemin ivme spektrum katsayıları ,zemin hakim periyodu, bina deprem ilişkisi, yer altı suyu seviyesi, dinamik elastik parametreler, yerel zemin sınıflaması ,sismik kayma dalgası gibi bilgilere ulaşılmaktadır. Zeminin fiziksel ve mekanik özelliklerinin belirlenmesi ve zeminin depremli durumlarda, su temasında veya yük altında yaşayabileceği değişimler dikkate alınarak hazırlanan temeller ile zemin- bina etkileşimi sonucu ortaya çıkan zararlar en aza indirgenebilmektedir. Yapıların güvenli ve ekonomik olarak inşa edilmesi ve olası sorunların önceden anlaşılabilmesi için zemin etüdünün yapılması önemlidir. Aksi durumlarda temel kazı esnasında farklı zemin koşullarının ortaya çıkması nedeniyle yapılacak projenin tamamen veya kısmen değişmesi ,sekteye uğraması söz konusu olabilir.

Ülkemizde meydana gelen deprem, heyelan ve taşıma kapasitesi zayıf zeminlerde, zemin etüdünün önemi mevcut yapıların korunmasında ve yeni yapıların mevzuatlara uygun bir şekilde yapılmasında ne derece önemli olduğu bu tür hizmetleri veren kurumlar ve firmalar tarafından anlaşılmaktadır. Bu nedenle zemin etüdünün yapılması hatta doğru yapılması hayati önem arz etmektedir. Sağlam bir yapının ancak sağlam bir zeminde olabileceğini göz önünde bulundursak Zigxa GPR bünyesinde kaliteli ve doğru çalışmalarla ülkemize ve sizlere hizmet vermeyi planlamaktayız.